Cnoty

Arystoteles rozważając problem ludzkich cnót rozdzielił je na intelektualne, które mają być skutkiem doświadczenia oraz etyczne, które są skutkiem przyzwyczajenia. Z cnót intelektualnych do dwóch najważniejszych zaliczył rozsądek oraz mądrość, dotyczące ludzkich spraw i dbające o zapewnienie człowiekowi dóbr cielesnych i duchowych. Cnoty etyczne natomiast mieszczą się natomiast idealnie pośrodku pomiędzy dwoma skrajnościami, na przykład…

Etyka

Etyka, którą głosił Arystoteles była niejako związana z jego ideologią dotyczą bytu i duszy, ale także wypracowana została na drodze czysto praktycznych obserwacji. Według Arystotelesa dobro miało być cnotą i dążeniem do doskonalenia samego siebie, swej formy, czyli inaczej duszy. W momencie kiedy dusza osiąga postać optymalną dla danej jednostki, to wtedy może ona osiągnąć…

Psychologia

Arystoteles w swej filozofii poświęcał także bardzo dużo uwagi psychologii. Według niego dusza jest jedną z form organicznego życia. Ludzka dusza to forma najdoskonalsza, posiadająca zdolność rozumowania świata zewnętrznego i dająca człowiekowi świadomość o sobie samej. Jako najdoskonalsza jest też najbliższą istocie wyższej, boskiej. Nie stanowi ona jednak żadnej z form materialnych, jest jednak nierozerwalną…

Niezapisany umysł

Osobiste doświadczenia wraz z nauką oraz jednoczesnym leczeniem małych dzieci, uświadomiły arystotelesowi, że wbrew twierdzeniom Platona, ludzie nie posiadają ukrytej pamięci świata idealnego, lecz cała ich wiedza wywodzi się z ich własnych doświadczeń. Dla Arystotelesa teoria odkrywania owej pamięci ukrytej była nieprawdziwa, a w celu poparcia swojego stanowiska przywoływał fakt, że sofista będzie w stanie…

Biografia

Opierając się na najbardziej rzetelnych źródłach Arystoteles miał urodzić się w roku 384 przed naszą erą w jednej z greckich kolonii znajdujących się na wybrzeżu Tracji. Jego ojciec był lekarzem nadwornym ówczesnego króla macedońskiego. W wieku siedemnastu lat młodzieniec wysłany zostaje do Aten, gdzie ma podjąć naukę w akademii platońskiej. Spędza w niej łącznie dwadzieścia…

Poglądy filozoficzne

Podstawą wszystkich twierdzeń Arystotelesa jest uznanie, że nauki teoretyczne posiadają o wiele większą wartość od pozostałych, z tego też powodu w hierarchii znajdują się nad naukami praktycznymi i wytwórczymi. Ich przewaga opiera się na tym, że opisują wiedzę dla samej wiedzy. Wśród nauk teoretycznych największą uwagę poświęcał on metafizyce, która miała dążyć do zaspokojenia ludzkiej…

Arystoteles

Arystoteles był jednym z ważniejszych filozofów greckich żyjących w czwartym wieku przed naszą erą. Dzięki swoim osiągnięciom oraz pracą porównywany jest do Platona oraz Sokratesa. Jednym z jego najpopularniejszych dzieł i sukcesów jest stworzenie systemu filozoficznego, który stał w silnej opozycji do platonizmu, mimo to jednak zachowywał bardzo wysoką spójność i posiadał wpływ na dalszy…