Kontrreformacja

Kontrreformacja będzie swojego rodzaju odpowiedzią na reformację protestancką, która miała miejsce w okresie renesansu. Nurt ten miał być odnową dla kościoła katolickiego i bezpośrednią reakcję na powstawanie nowych odłamów chrześcijaństwa. Kontrreformację zapoczątkowała oficjalnie ekskomunika Marcina Lutra, a jej ostatecznym celem miało być powstrzymanie szerzenia się protestantyzmu oraz wykluczenie go całkowicie z życia publicznego, a także…

Reformacja

Reformacja jest ruchem religijnym o podłożu społecznym, którego początki sięgać będą osoby Marcina Lutra oraz wieku szesnastego. Głównym założeniem była odnowa i wprowadzenie zmian w religii chrześcijańskiej. Była to przede wszystkim reakcja na coraz bardziej negatywne zjawiska, które miały miejsce w hierarchii kościelnej, a oprócz tego stanowić miał opozycję do doktryn dogmatycznych uznawanych przez katolicyzm.…

Humanizm

Renesans był okresem, w którym rozwijać zaczęły się zupełnie nowe poglądy filozoficzne, wywodzące się od tych antycznych. Jednym z nich był między innymi humanizm, prąd filozoficzny, ale jednocześnie także kulturowy, który uznawał człowieka za najwyższą z wartości oraz podkreślał jego godność. Wielu z humanistów, w tym jednocześnie wierzących, postulować będzie rozstrzyganie tycznych dylematów poprzez odwoływanie…

Muzyka

Dokładniejsze kwestie określenia chronologicznych ram renesansu zaistniały w wieku dziewiętnastym, kiedy to zainteresowanie tymże okresem historycznym gwałtownie zaczynało rosnąć. Pojawiały się różne koncepcje na dokładne jego sprecyzowanie, jednak jest to niemożliwe. Między innymi dlatego, że w różnych rejonach europy formował się on z opóźnieniem, dodatkowo nie we wszystkich dziedzinach życia wykształcał się od razu, między…

Architektura

Oświecenie w architekturze będzie przede wszystkim odzwierciedlać poglądy filozoficzne renesansu, gdzie wzorce poszukiwane są przede wszystkim w antycznym świecie. Renesans otwiera erę nowożytną w sztuce i trwa bezpośrednio od schyłku średniowiecza bezpośrednio do początków baroku. Ponieważ różnice czasowe w rozkwicie renesansu w różnych krajach będą dosyć dużymi, między innymi pomiędzy Włochami, a Europą wschodnią, nie…

Malarstwo

Malarstwo renesansowe rozwija się jednocześnie z rozkwitem epoki historycznej jaką jest odrodzenie. Rozwój tej formy malarstwa miejsce na we Włoszech, które uważane są za kolebkę renesansu. Renesans pozwolił na ponowne odnalezienie i odkrycia piękna sztuki i wyzwolenia jej niejako z sakralnych oraz kościelnych ram. W największych rzymskich miastach artyści na nowo tworzą odważne akty i…

Renesans

Renesans, czy też inaczej odrodzenie jest jednym z okresów historycznych obejmujących europejską kulturę. Jego ramy czasowe to piętnasty oraz szesnasty wiek. Bardzo często nazywany jest momentem odrodzenia w sztuce i nauce po średniowieczu oraz powrócenie do antycznych korzeni. Sam termin nie będzie jednak jednoznaczny, a jego granice czasowe w zależności od kolejnych terenów europy także…

Polska

W Polsce żyć będzie obecnie tak naprawdę garstka bo niespełna sto tysięcy Luteranów, który należeć będą do kościoła ewangelickiego-augsburskiego w Rzeczpospolitej. Największe ich skupisko znajduje się na Śląsku cieszyńskim. Biskupem kościoła tego jest Janusz Jagucki, który z mocy urzędu biskupa jest jednocześnie prezesem Konsystorza. Kościół organizacyjne podzielony jest na sześć kolejnych diecezji, warszawską, cieszyńską, katowicką,…

Główne zasady

Do głównych zasad luteranizmu zaliczyć będziemy mogli przede wszystkim odrzucenie tychże dogmatów, które przez kolejne wieki ustalane były przez kolejnych papieży, sobory, z wyjątkiem czterech pierwszych, dzięki czemu tylko i wyłącznie pismo święte jest źródłem objawienia. Głową kościoła nie jest tutaj papież, ale sam Jezus Chrystus, który pełni jednocześnie pośrednictwo przy ludzkim zbawieniu. Dla zbawienia…

Na świecie

Obecnie na świecie żyje ponad siedemdziesiąt milionów ludzi, którzy wyznawać będą luteranizm. Najwięcej znaleźć będzie można ich na kontynencie europejskim, jest ich tyle ile zamieszkuje obecnie Polskę. Następnie dosyć dużo jest ich w Afryce bo prawie dwadzieścia milionów, a Azji dziesięć, w Ameryce północnej osiem, w południowej natomiast zaledwie milion. Luteranizm będzie dominującym wyznaniem na…